വിര്‍ഗോ (കന്നി) രാശിയുടെ പ്രതിമാസ ജാതകം

December, 2023

2023 ഡിസംബറിലെ പ്രതിമാസ രാശിഫലം അനുസരിച്ച്, ഈ കന്നി രാശിയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക്, വ്യാഴം എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ, തൊഴിൽരംഗത്ത് പൊതുവെ മിതമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ശുക്രൻ രണ്ടും മൂന്നും ഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു, ഇത് ഈ സ്വദേശികൾക്ക് കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധ്യമായേക്കാവുന്ന ചില ശുഭസൂചനകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2023 ഡിസംബറിലെ പ്രതിമാസ രാശിഫലം അനുസരിച്ച്, ഈ കന്നി രാശിയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക്, വ്യാഴം എട്ടാം ഭാവത്തിലും നോഡലിലും നിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രണയത്തിലായ നാട്ടുകാർക്ക് ഈ മാസം പ്രണയത്തിന് പ്രോത്സാഹനമായി കാണാനാകില്ല. രാഹുവും കേതുവും യഥാക്രമം ഒന്നും ഏഴാം ഭാവങ്ങളിലുമാണ്. അഞ്ചാം ഭാവാധിപനായ ശനി ചന്ദ്രൻ രാശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറാം ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മിക്കപ്പോഴും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി തണുപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാം. ഇനിയും വിവാഹം കഴിക്കാത്ത നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ സംതൃപ്തി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. പ്രണയത്തിന്റെ ഗ്രഹമായ ശുക്രൻ ഈ മാസാവസാനം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു, ഇതുമൂലം പ്രണയത്തിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കുറച്ച് സന്തോഷമുണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം കാലികയേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.
Talk to Astrologer Chat with Astrologer