സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 10 മാർച്ച് - 16 മാർച്ച് 2024

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. റൂട്ട് നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

ന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും മികവ് പുലർത്താനും നിങ്ങൾക്ക്

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2024 മാർച്ച് 10 മുതൽ മാർച്ച് 16 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു.

2024-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ,മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

[ഏതെങ്കിലും മാസം 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 ഈ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ തത്വാധിഷ്ഠിതരും സമീപനത്തിൽ നേരായവരുമായിരിക്കും. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അവർക്ക് കൂടുതൽ മുൻകൈയുണ്ടാകും, അവരുടെ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ജീവിതരീതി കാരണം ഈ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ അത്തരം സംരംഭം സാധ്യമായേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-തെറ്റിദ്ധാരണയും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. പ്രണയത്തിനായുള്ള ബോണ്ടിംഗും ധാർമ്മിക സമീപനവും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവ മുഴുവൻ നടപടികളും തടസ്സപ്പെടുത്തും.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഏകാഗ്രതക്കുറവും നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവും കാരണം പഠനത്തിൽ പുരോഗതിയോടൊപ്പം ഈ ആഴ്ച അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടനാപരമായ സമയ ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇതിനായി നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ജോലി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അത് വളരെയധികം സംതൃപ്തി നൽകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾ ഉണ്ടാകാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ സന്തോഷം നൽകും.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ ആരോഗ്യപരമായി, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാഠിന്യത്തോടെ നടുവേദന അനുഭവപ്പെടാം, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. സുഖം പ്രാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ചികിത്സകളും മരുന്നുകളും നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

[ഏതെങ്കിലും മാസം 2, 11, 20, അല്ലെങ്കിൽ 29 എന്നീ തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ]

ഈ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ എപ്പോഴും ദീർഘനേരം യാത്ര ചെയ്തേക്കാം. മറുവശത്ത്, ഈ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ളതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കഴിയണമെന്നില്ല, ഇക്കാരണത്താൽ - അവർ പോരാട്ടങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കടൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, കാരണം ധാരണയുടെ അഭാവം മൂലം തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, അത് സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള വിടവ് അവശേഷിപ്പിച്ചേക്കാം. കൂടുതൽ യോജിപ്പിൻ്റെ അഭാവം തടയാൻ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വഹിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രത കുറവായതിനാൽ പഠനത്തിൽ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിങ്ങൾ നിയമം, രസതന്ത്രം, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ, ഉപദേശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായും മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ച ടാസ്‌ക്കുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും, കൃത്യസമയത്ത് അവ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ അംഗീകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഊർജ്ജത്തിൻ്റെയും ഉത്സാഹത്തിൻ്റെയും അഭാവം ആരോഗ്യത്തിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയും. കൂടാതെ, കഠിനമായ ജലദോഷം പോലുള്ള അലർജികൾക്കും നിങ്ങൾ വിധേയരായേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കുറയ്ക്കും.

പ്രതിവിധി-"ഓം സോമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ ആത്മീയരും ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അത്തരം സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉള്ളവരായിരിക്കാം അവർ യാത്രകൾ. ഈ ആളുകൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ വിശാലമായ ചിന്താഗതിയുള്ളവരായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി അവരെ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ വഴികാട്ടിയേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷം നിലനിറുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ആഴ്ചയാണിത്. കൂടുതൽ ബോണ്ടിംഗ് ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഐക്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച മാതൃക വെക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പുറപ്പെടും, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മൂല്യം നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്, ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ കോഴ്‌സുകൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അയവുള്ളതായി തോന്നുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നത് ഇത്തവണ നല്ലതായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനത്തോടൊപ്പം ഒരു പ്രമോഷനും ലഭിച്ചേക്കാം, അത് ലാഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, മറുവശത്ത് ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതലായിരിക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്ന ഊർജ്ജം ശേഷിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി തോന്നിയേക്കാം, ഈ പോസിറ്റീവ്നെസ്സ് കൂടുതൽ ഉത്സാഹം കൂട്ടാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രതിവിധി-വ്യാഴാഴ്ച വ്യാഴത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ അഭിനിവേശമുള്ളവരും ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അഭിനിവേശമുള്ളവരുമായിരിക്കും. ഈ ആളുകൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകതയുള്ളവരായിരിക്കാം, ഇതിനായി അവർ ഫലങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവരുടെ സാമാന്യബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം- ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സുഗമമായ ബന്ധത്തിന് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയോടൊപ്പമുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ ഏതെങ്കിലും കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഭാവിയിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ അതിനായി കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, വെബ് ഡിസൈനിംഗ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമവും ഏകാഗ്രതയും ചെലുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാകാം. കഠിനാധ്വാനത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കില്ല, അത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ആരോഗ്യം-മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇരയാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയേക്കാം. എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

പ്രതിവിധി-"ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ തമാശക്കാരും ബിസിനസ്സ് മനോഭാവമുള്ളവരുമായിരിക്കും. യുക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ ഈ യുക്തി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾക്ക് യാത്രയിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, അവർ ഇതിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇത് അത്യാവശ്യമായേക്കാം എന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അലയൊലികൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ധാരണയുടെ അഭാവം മൂലം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ സാധ്യമായേക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, പഠനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മികച്ച കഴിവുകൾ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല, ഇത് നിലനിർത്തൽ ശക്തികളുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകാം, തുടർന്ന് ഇത് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാം. ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം പഠനത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിടി നഷ്‌ടമാക്കിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കാലിബർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. കഠിനമായ ജോലി സമ്മർദ്ദം കാരണം ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം കുറഞ്ഞേക്കാം, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും - ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധശേഷി കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കണമെന്നില്ല. പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലം - നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അലർജികൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രതിവിധി-“ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ ശക്തരും ക്രിയാത്മകമായ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിരുചിയുള്ളവരുമായിരിക്കും. അവർ കൂടുതൽ സ്‌നേഹിക്കാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവരും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ ശക്തരും ആയിരിക്കാം. ഈ ആളുകൾ കൂടുതൽ രസകരമായ സ്നേഹമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കാം, ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് തുടരും.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്താം, അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സന്തോഷിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ചില പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒരു ഇടം ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല മാതൃകയായി സ്വയം സജ്ജമാക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഠിനമായ ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ചക്രവാളം വിപുലീകരിക്കാൻ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം-ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആഴ്ചയിലെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശോഭയുള്ളതും അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പോലും ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരില്ല. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷകരമായ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രധാന ഘടകമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃക വെക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ ആത്മീയരും പ്രാർത്ഥനകൾ, ദൈവത്തോടുള്ള കൂടുതൽ ഭക്തി തുടങ്ങിയ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കാം. ഈ ആളുകൾ കൂടുതൽ പ്രത്യേകമായി ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലും വിശുദ്ധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വളരെയധികം സ്‌നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല, കാരണം കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയും. വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം സൃഷ്ടിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- അധികാരം നിലനിർത്തുന്നത് പഠനത്തോടൊപ്പം മിതമായിരിക്കും, ഇതുമൂലം ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, കുറഞ്ഞ സമയം കാരണം പൂർണ്ണ പുരോഗതി കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മിതത്വം ഉള്ളതായി തെളിഞ്ഞേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് അധിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിനന്ദനം നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, അലർജികൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിലെ പ്രകോപനങ്ങളും ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെയും തളർത്തും.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഗണേശായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ പൊതുവെ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ അൽപ്പം അലസതയുള്ളവരായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ ആളുകൾ കഠിനാധ്വാനികളാണ്, അവർ അവരുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾ സാധാരണയായി അവരുടെ കരിയറിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ഇക്കാരണത്താൽ ചിലപ്പോൾ അവർ അൽപ്പം അസ്വസ്ഥരാകും.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനങ്ങൾ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പിൻസീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടാകാം, കാരണം നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും, അതിന് മുകളിലെത്താൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ക്ഷമയോടെ തുടരാനും കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം കാണിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അതുവഴി ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ റോളുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. സ്വയം സ്പെഷ്യൽ ആയി തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ അതുല്യമായ കഴിവുകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്.

ആരോഗ്യം-സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. പ്രതിരോധശേഷിയുടെയും ധൈര്യത്തിൻ്റെയും അഭാവം മൂലം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാവുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേക്കാവുന്ന വളരെയധികം സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ്.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഹനുമതേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ജീവിതത്തോടുള്ള സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരും തത്വാധിഷ്‌ഠിതരും നേർവഴിക്കുമുള്ളവരുമായിരിക്കും. അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം, ഭരണം എന്നിവയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വിജയം നേടുന്നതിന് അവരുടെ മൃദു കഴിവുകൾ കാണിക്കും.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സ്‌നേഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും കൂടുതൽ ബന്ധം നിലനിർത്താനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ പ്രണയങ്ങൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്‌തേക്കാം. കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇതോടൊപ്പം - പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയുള്ളവരായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണനിലവാരം നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശക്തരായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും മികവ് പുലർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം, അർപ്പണബോധത്താൽ ഇത് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കാം, ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി കൂടുതൽ മികച്ചതായിരിക്കാം. തലവേദന, ജലദോഷം തുടങ്ങിയ ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകൂ. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഭൗമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer