സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജാതകം 31 മാർച്ച് - 06 ഏപ്രിൽ 2024

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയും?

ഏത് മാസത്തിലും നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതി ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പറാണ്. റൂട്ട് നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 + 1 ആയിരിക്കും, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം അറിയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ.

വും ബന്ധത്തിൻ്റെ അഭാവവും കുറവാ

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2024 മാർച്ച് 31 മുതൽ ഏപ്രിൽ 06 വരെ) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കാരണം സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. സംഖ്യാ 1 സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു.

2024-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ,മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച തദ്ദേശവാസികൾ പൊതുവെ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ രാജാക്കന്മാരാണ്. അവ പ്രകൃതിയിൽ നേരെയുള്ളതും പൊതുവെ തത്വാധിഷ്ഠിതവുമാണ്. അവർ അവരുടെ സമീപനത്തിലെ പ്രധാന കളിക്കാരാണ്, കൂടാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ആഡംബരത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്നു. നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൃത്യസമയത്തുള്ള സമീപനവും അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ഉയർന്ന ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രണയസംബന്ധം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ ലജ്ജാശീലനായേക്കാം, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷിത സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് കാണിച്ചേക്കാം. വിചിത്രമായ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭയവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സമീപനം കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷത്തിൻ്റെ സത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പുലർത്തുകയും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതെല്ലാം നിങ്ങൾ മറന്നേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ചില അജ്ഞാതമായ ഭയവും സ്ഥിരതയില്ലായ്മയും മൂലമാകാം, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ മനസ്സിലെ വ്യതിയാനം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ,-അപ്പോൾ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന പ്രകടനം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്ന പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ അഭാവം നിമിത്തം ഇത് പ്രകടമാകാം. ഭാഗം. നിങ്ങളുടെ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചില നല്ല നിലവാരങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാകാം, ഇതിനായി നിങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലം ചർമ്മ അലർജിക്ക് വിധേയമാകാം. നിങ്ങൾക്ക് ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടാകാം, അലർജികൾ കാരണം ഇത് സംഭവിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമത കുറയ്ക്കും.

പ്രതിവിധി-“ഓം സൂര്യായ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 19 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർ എപ്പോഴും യാത്രാ തിരക്കിലായിരിക്കും, അതുവഴി അവർ സ്വയം ഇടപഴകിയേക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ രണ്ടുതവണ ചിന്തിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ നാട്ടുകാർ അവരുടെ ആശയങ്ങളിൽ മുന്നേറുകയും വളരെ ആഡംബരത്തോടെയും ആവേശത്തോടെയും ഈ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങൾ സെൻസിറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള അകൽച്ച ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ - ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല നല്ല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടമായേക്കാം. ഒരു ബന്ധത്തിലെ സന്തോഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു ബന്ധത്തിൽ അശുഭാപ്തിവിശ്വാസം ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ മൂല്യം കുറയ്ക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു താഴ്ന്ന പ്രൊഫൈൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ശരിയായ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അഭാവം നിമിത്തം ഇത് സംഭവിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചേക്കാം. . ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചില തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷണലിസം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾ ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, - പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില മുൻതൂക്കം നഷ്‌ടപ്പെടാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിപരമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചേക്കാം. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം, ഇതുമൂലം - നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നല്ല അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ലാഭം/നഷ്‌ടമില്ല എന്ന അവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം-നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്‌ട്രോൾ, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്ന പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അഭാവം മൂലം ഇത് സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങൾ അമിതവണ്ണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

പ്രതിവിധി- തിങ്കളാഴ്ച ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിന് യാഗ-ഹവനം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് പൊതുവെ ഭക്തിസംഗീതത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം, ആത്മീയാന്വേഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, കൂടാതെ അവർ ഈ ആത്മീയ താൽപ്പര്യം ഉപയോഗിച്ച് വിവേകത്തോടെ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യാം. അവർക്ക് വിശാല മനസ്കതയും ഈ ഗുണവും ഉള്ളവരായിരിക്കാം വിജയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പക്വത നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. വിവാഹിതരായ നാട്ടുകാർക്ക്, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും പങ്കാളിയുമായും സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ വരവിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്‌ച പഠനത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് സഹപാഠികൾക്ക് ഒരു മാതൃക വെച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളേക്കാൾ മുന്നേറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചില അസാധാരണ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വിജയം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ കണക്കുകൂട്ടലുകളും മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായ ഫലങ്ങൾ സാധ്യമായേക്കാം, ദീർഘകാലമായി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രമോഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സംതൃപ്തി നൽകുന്ന പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിദേശത്തുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശാരീരികക്ഷമത നിലനിർത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളിലുള്ള ഉത്സാഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. എന്നാൽ അതേ സമയം, നിങ്ങൾ ചില പൊണ്ണത്തടി വികസിപ്പിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം. ധ്യാനം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളെ ഉന്മേഷഭരിതരാക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമായേക്കാവുന്ന സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രതിവിധി- വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ശിവനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് പൊതുവെ കൂടുതൽ ഭാഗ്യമുണ്ടാകാം. ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ അവർ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കും. ഈ ആളുകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അഭിനിവേശം വഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായേക്കാം, അത്തരം അഭിനിവേശത്തോടെ ഈ ആളുകൾ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനും പുരോഗമിക്കാനും മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം. അവരുടെ ബെൽറ്റിന് കീഴിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം കൈവശം വയ്ക്കുന്ന ചില സവിശേഷമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകാം, ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിനും പ്രണയത്തിനും ചാരുത പകരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം വികസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോറുകൾ പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഐക്യം നിലനിർത്താനും കഴിയും. ഒരു ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതുല്യമായ സമീപനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി സന്തുഷ്ടനാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്‌സ്, വെബ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടാനായേക്കും. അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അതുല്യമായ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും. ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ തിരക്കിലായിരിക്കാം, കൂടാതെ ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, അതുവഴി ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ്സിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉയർന്നതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം നൽകിയേക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ നിലകൾ കാരണം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഫിറ്റായിരിക്കാം. ഒരേയൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കുക.

പ്രതിവിധി-"ഓം രാഹവേ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, 23 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ സമീപനത്തിൽ കൂടുതൽ യുക്തിസഹമായ ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കാം. വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ അവർ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയേക്കാം, അതിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേക കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടാനും കഴിയും. കൂടാതെ, ഈ സ്വദേശികൾ കച്ചവടത്തിലും ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും കൂടുതൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാം, ഇവയ്ക്ക് - അവർക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം നേടാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഈ നാട്ടുകാർ സംഗീതത്തിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് സാധ്യമായേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ അഭിനന്ദിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണാ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സ്നേഹം പൂക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങൾ ഹാജരാകുന്ന നിങ്ങളുടെ മത്സര പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച സ്കോർ നേടാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുല്യത കാണിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സഹ വിദ്യാർത്ഥികളെക്കാൾ മുന്നിൽ മത്സരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ഉയർന്ന രീതിയിൽ മത്സരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ കാലിബർ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാം, അത്തരം അവസരങ്ങൾ യോഗ്യമായേക്കാം, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ സ്വയം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം-നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന ചില ചർമ്മ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായേക്കില്ല.

പ്രതിവിധി-"ഓം നമോ നാരായണ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരും ഗ്രാഫിക്സ്, മൾട്ടിമീഡിയ, വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുമായിരിക്കും. കൂടാതെ, അവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിരിക്കാം, ഈ കഴിവുകൾ അവരുടെ പ്രത്യേക ഗുണമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അവരുടെ കാലിബർ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ കൂടുതൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും പരസ്‌പരം മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള സമയമായിരിക്കാം ഇത്. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്തുകയും അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിൻ്റെ മംഗളകരമായ അവസരങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളെത്തന്നെ ഒരു നല്ല മാതൃകയാക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും അതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഉദ്യോഗം-നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ചക്രവാളം വിപുലീകരിക്കാൻ ഈ ആഴ്‌ച അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കാം. പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഉയർന്ന മത്സരത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആഴ്ചയിലെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശോഭയുള്ളതും അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് സഹായകമായേക്കാവുന്ന പ്രധാന ഘടകം സന്തോഷമായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് വിശുദ്ധവും ആത്മീയവുമായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് ഒരു അധിക ഗുണമായിരിക്കാം. അവർ അവരുടെ എല്ലാ റൗണ്ട് കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ വക്കിലാണ്. ഈ ആളുകൾ കഴിവുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും അവയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾ സമൂഹത്തോട് സവിശേഷമായ ഒരു സമീപനം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടാകാം, അവർ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ളവരായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വളരെയധികം സ്‌നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം-അവരുടെ പഠനത്തെ നേരിടാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം. പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തൽ ശക്തി മിതമായിരിക്കും, ഇതുമൂലം ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കുന്ന ഏകാഗ്രത കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, കുറഞ്ഞ സമയം കാരണം പൂർണ്ണ പുരോഗതി കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം-ഈ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾ അധിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം നേടാനാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആസൂത്രിതമായ ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം - അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടസാധ്യതകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, അലർജിയും ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഗണേശായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന സ്വദേശികൾ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാന്മാരായിരിക്കുകയും അതിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്തേക്കാം. അവർ അവരുടെ നീക്കങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ക്ഷമയുള്ളവരും അവരുടെ വികസനത്തിനായി അത് പിന്തുടരുന്നവരുമായിരിക്കും. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾ അവരുടെ കരിയറിലെ ടീം നേതാക്കളായി സ്വയം ചിത്രീകരിക്കാനും അത് ലക്ഷ്യമിടാനും ശ്രമിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അഭാവം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അടുപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം. അഡ്ജസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷവും ബന്ധത്തിൻ്റെ അഭാവവും കുറവായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-പഠനങ്ങൾ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പിൻസീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടാകാം, കാരണം നിങ്ങൾ അതിനായി പരിശ്രമിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ പഠനങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രത കുറഞ്ഞേക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾ പ്രകടനത്തിൽ ഇടിവുണ്ടാകാം.

ഉദ്യോഗം-നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കില്ലായിരിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകാം. ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സജ്ജീകരണത്തിൽ അന്തർലീനമായ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം നഷ്ടപ്പെടാനും ചില നഷ്ടങ്ങളുടെ വാതിൽ മുട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ആരോഗ്യം-സമ്മർദ്ദം മൂലം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഭക്ഷണക്രമം കാരണം ഇത് സാധ്യമാകാം, അത് അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി-"ഓം ഹനുമതേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും അതേ മൂല്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. മറുവശത്ത്, ഈ ആളുകൾ ആശയവിനിമയത്തിൽ കാര്യക്ഷമത ഉള്ളവരായിരിക്കില്ല, മാത്രമല്ല നിഷേധാത്മകമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അയഞ്ഞ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാം. കൂടാതെ, ഈ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആക്രമണാത്മക മനോഭാവം കാരണം വിലപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും അവരുടെ പേര് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം-നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തത്വാധിഷ്‌ഠിതമായ മനോഭാവം നിലനിർത്താനും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിൽ നല്ല ധാരണ വികസിച്ചേക്കാം, അത് ഈ ആഴ്ച സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയകഥ പോലെയായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം-അവർ പഠിക്കുന്നത് നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വേഗത്തിലായിരിക്കാം കൂടാതെ അവർ എടുക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരോട് ഒരു നല്ല മാതൃക വെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായേക്കാവുന്ന അധിക പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ എടുത്തേക്കാം.

ഉദ്യോഗം-ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും അംഗീകാരം നേടാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിച്ചേക്കാം. അത്തരം വിലമതിപ്പ് കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഉയർന്ന ലാഭം നിലനിർത്താനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സഹ എതിരാളികൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ആരോഗ്യം-ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്സാഹം മൂലമാകാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

പ്രതിവിധി-"ഓം മംഗളായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 399/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer