നാമകരണ മുഹൂർത്തം 2025

ഈ ലേഖനത്തിൽ, 2025 ലെ നാമകരണ മുഹൂർത്തം 2025 ചടങ്ങിന്റെ ശുഭമുഹൂർത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും. ഈ വിശേഷാവസരം കണക്കിലെടുത്താണ് ആസ്ട്രോസെജ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻറെ സഹായത്തോടെ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ പരിപാടികൾ മികച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. 2025-ൽ വരുന്ന നാമകരണ മുഹൂർത്തത്തിന്റെ തീയതിയും സമയവും പരിശോധിച്ചു അത് അവിസ്മരണീയമായ ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റുക. നാമകരണ മുഹൂർത്തം 2025 അതിനാൽ, നമുക്ക് ഈ ലേഖനം ആരംഭിച്ചു വിവരങ്ങൾ വിശദമായി വായിക്കാം.

നാമകരണ മുഹൂർത്തം 2025

2025-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, മികച്ച ജ്യോതിഷികളുമായി സംസാരിക്കുക

Read in English: Namkaran Muhurat

നാമകരണ മുഹൂർത്തത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം

വിവിധ ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ടാനങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായ പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളിലൊന്നാണ് സനാതൻ ധർമ്മം. നാമകരണ മുഹൂർത്തം 2025 അവ മതങ്ങളുടെ അനുയായികളാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു, അവ നാട്ടുകാരുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ സംഭാവന നൽകുന്നു. ഹിന്ദു മതത്തിൽ, ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആകെ 16 ആചാരങ്ങളുണ്ട്. ഗർഭപാത്രം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെ ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, മതത്തിലെ നിർണായക സംഭവങ്ങളിളിലൊന്നാണ് നാമകരണ ചടങ്ങ്. നവജാത ശിശുവിന് പേരിടുന്ന സുപ്രധാന സന്ദർഭങ്ങളിലൊന്നാണ് നാമകരണം അല്ലെങ്കിൽ പേരിടൽ ചടങ്ങു്, ഈ മംഗളകരമായ ചടങ്ങിനെ നാമകരണ മുഹൂർത്തം 2025 എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

രാജ് യോഗയുടെ സമയം അറിയാൻ, ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക: രാജ് യോഗ റിപ്പോർട്ട്

हिंदी में पढ़े : नामकरण मुहूर्त २०२५

നാമകരണ 2025

നാമകരണ ചടങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, നാമകരണ മുഹൂർത്തം 2025 സമയത്തെക്കുറിച്ചു അറിയുക. ചുവടെയുള്ള വിശദശാംശങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇതാ:

തീയതി

ആരംഭ സമയം

അവസാന സമയം

01 ജനുവരി, ബുധനാഴ്ച

07:13:55

31:13:56

02 ജനുവരി, വ്യാഴം

07:14:11

23:11:21

05 ജനുവരി, ഞായർ

20:18:29

31:14:47

06 ജനുവരി, തിങ്കൾ

07:14:57

31:14:57

10 ജനുവരി, വെള്ളി

13:46:36

31:15:18

19 ജനുവരി, ഞായർ

07:14:31

31:14:31

20 ജനുവരി, തിങ്കൾ

07:14:18

31:14:19

22 ജനുവരി, ബുധനാഴ്ച

07:13:48

15:21:09

24 ജനുവരി, വെള്ളി

07:13:10

31:08:29

29 ജനുവരി, ബുധനാഴ്ച

18:08:09

31:11:09

31 ജനുവരി, വെള്ളി

07:10:10

28:15:09

02 ഫെബ്രുവരി, ഞായർ

09:16:39

31:09:07

03 ഫെബ്രുവരി, തിങ്കൾ

07:08:32

31:08:32

07 ഫെബ്രുവരി, വെള്ളി

07:06:01

31:06:01

14 ഫെബ്രുവരി, വെള്ളി

23:10:40

31:00:51

17 ഫെബ്രുവരി, തിങ്കൾ

06:58:20

30:58:19

20 ഫെബ്രുവരി, വ്യാഴം

13:30:55

30:55:41

21 ഫെബ്രുവരി, വെള്ളി

06:54:45

12:00:33

24 ഫെബ്രുവരി, തിങ്കൾ

19:00:12

30:51:54

26 ഫെബ്രുവരി, ബുധനാഴ്ച

06:49:56

11:11:31

28 ഫെബ്രുവരി, വെള്ളി

06:47:56

13:41:12

02 മാർച്ച്, ഞായർ

06:45:52

21:04:28

03 മാർച്ച്, തിങ്കൾ

18:04:34

28:30:29

05 മാർച്ച്, ബുധൻ

25:09:09

30:42:41

06 മാർച്ച്, വ്യാഴം

06:41:38

30:41:38

09 മാർച്ച്, ഞായർ

23:56:05

30:38:21

10 മാർച്ച്, തിങ്കൾ

06:37:14

24:52:10

14 മാർച്ച്, വെള്ളി

06:32:44

30:32:44

16 മാർച്ച്, ഞായർ

06:30:28

30:30:28

17 മാർച്ച്, തിങ്കൾ

06:29:18

19:36:19

19 മാർച്ച്, ബുധൻ

20:50:54

30:26:59

20 മാർച്ച്, വ്യാഴം

06:25:50

23:32:11

24 മാർച്ച്, തിങ്കൾ

06:21:12

30:21:11

27 മാർച്ച്, വ്യാഴം

06:17:42

23:06:16

30 മാർച്ച്, ഞായർ

06:14:13

30:14:13

31 മാർച്ച്, തിങ്കൾ

06:13:05

13:45:48

02 ഏപ്രിൽ, ബുധൻ

08:50:45

30:10:45

03 ഏപ്രിൽ, വ്യാഴം

06:09:38

30:09:37

06 ഏപ്രിൽ, ഞായർ

19:26:04

30:25:44

10 ഏപ്രിൽ, വ്യാഴം

12:25:16

25:03:33

13 ഏപ്രിൽ, ഞായർ

05:58:27

29:58:27

14 ഏപ്രിൽ, തിങ്കൾ

05:57:24

24:13:56

16 ഏപ്രിൽ, ബുധൻ

05:55:17

13:20:06

20 ഏപ്രിൽ, ഞായർ

11:48:59

29:51:08

21 ഏപ്രിൽ, തിങ്കൾ

05:50:09

19:02:03

23 ഏപ്രിൽ, ബുധൻ

12:08:56

29:48:11

24 ഏപ്രിൽ, വ്യാഴം

05:47:12

10:50:29

25 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി

08:54:29

29:46:15

30 ഏപ്രിൽ, ബുധൻ

05:41:44

14:15:06

04 മെയ്, ഞായർ

05:38:21

12:54:44

07 മെയ്, ബുധനാഴ്ച

18:17:51

29:36:01

08 മെയ്, വ്യാഴാഴ്ച

05:35:17

29:35:17

09 മെയ്, വെള്ളി

05:34:34

29:34:33

11 മെയ്, ഞായർ

20:04:43

30:17:41

14 മെയ്, ബുധനാഴ്ച

05:31:14

11:47:24

18 മെയ്, ഞായർ

05:28:57

29:28:57

19 മെയ്, തിങ്കൾ

05:28:25

19:30:45

22 മെയ്, വ്യാഴാഴ്ച

17:48:30

29:26:58

23 മെയ്, വെള്ളി

05:26:32

29:26:32

25 മെയ്, ഞായർ

05:25:45

11:13:20

28 മെയ്, ബുധനാഴ്ച

05:24:42

24:30:22

05 ജൂൺ, വ്യാഴം

05:22:57

29:22:57

06 ജൂൺ, വെള്ളി

05:22:48

29:22:48

08 ജൂൺ, ഞായർ

05:22:39

12:42:48

13 ജൂൺ, വെള്ളി

23:21:37

29:22:36

15 ജൂൺ, ഞായർ

15:54:22

25:00:56

16 ജൂൺ, തിങ്കൾ

25:14:40

29:22:50

18 ജൂൺ, ബുധൻ

24:23:52

29:23:06

19 ജൂൺ, വ്യാഴം

05:23:14

11:58:23

20 ജൂൺ, വെള്ളി

09:52:15

29:23:25

23 ജൂൺ, തിങ്കൾ

15:17:54

22:12:30

27 ജൂൺ, വെള്ളി

07:23:13

29:25:09

02 ജൂലൈ, ബുധൻ

05:26:52

29:26:52

03 ജൂലൈ, വ്യാഴം

05:27:15

14:08:45

04 ജൂലൈ, വെള്ളി

16:33:43

29:27:40

06 ജൂലൈ, ഞായർ

22:42:40

29:28:30

07 ജൂലൈ, തിങ്കൾ

05:28:57

25:12:39

11 ജൂലൈ, വെള്ളി

05:56:56

29:30:48

16 ജൂലൈ, ബുധൻ

05:47:31

29:33:17

17 ജൂലൈ, വ്യാഴം

05:33:49

29:33:49

18 ജൂലൈ, വെള്ളി

05:34:20

17:04:12

20 ജൂലൈ, ഞായർ

22:54:12

29:35:25

21 ജൂലൈ, തിങ്കൾ

05:35:57

29:35:57

25 ജൂലൈ, വെള്ളി

05:38:09

16:01:51

30 ജൂലൈ, ബുധൻ

05:40:58

29:40:58

31 ജൂലൈ, വ്യാഴം

05:41:31

29:41:31

01 ഓഗസ്റ്റ്, വെള്ളി

05:42:05

27:41:17

03 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ

09:44:13

29:43:14

08 ഓഗസ്റ്റ്, വെള്ളി

14:14:12

29:46:02

10 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ

13:53:34

29:47:10

11 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കൾ

05:47:43

13:01:19

13 ഓഗസ്റ്റ്, ബുധനാഴ്ച

06:38:20

29:48:49

14 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം

05:49:21

29:49:21

17 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ

19:26:32

29:51:00

18 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കൾ

05:51:32

26:06:43

20 ഓഗസ്റ്റ്, ബുധനാഴ്ച

24:27:48

29:52:35

21 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം

05:53:07

12:46:51

25 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കൾ

05:55:13

29:55:12

27 ഓഗസ്റ്റ്, ബുധനാഴ്ച

15:46:06

29:56:15

28 ഓഗസ്റ്റ്, വ്യാഴം

05:56:46

29:56:46

29 ഓഗസ്റ്റ്, വെള്ളി

05:57:15

11:39:25

31 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ

05:58:16

17:28:13

03 സെപ്റ്റംബർ, ബുധൻ

23:09:25

29:59:46

04 സെപ്റ്റംബർ, വ്യാഴം

06:00:16

30:00:16

05 സെപ്റ്റംബർ, വെള്ളി

06:00:47

23:39:29

07 സെപ്റ്റംബർ, ഞായർ

06:01:46

21:42:19

08 സെപ്റ്റംബർ, തിങ്കൾ

20:03:33

30:02:15

10 സെപ്റ്റംബർ, ബുധൻ

06:03:15

15:39:48

14 സെപ്റ്റംബർ, ഞായർ

06:05:12

27:08:10

17 സെപ്റ്റംബർ, ബുധൻ

06:26:48

30:06:39

22 സെപ്റ്റംബർ, തിങ്കൾ

06:09:07

30:09:07

24 സെപ്റ്റംബർ, ബുധൻ

06:10:07

31:07:16

01 ഒക്ടോബർ, ബുധൻ

19:02:53

30:13:44

02 ഒക്ടോബർ, വ്യാഴം

06:14:14

30:14:15

06 ഒക്ടോബർ, തിങ്കൾ

12:25:38

30:16:24

08 ഒക്ടോബർ, ബുധൻ

06:17:30

22:45:41

10 ഒക്ടോബർ, വെള്ളി

19:40:11

30:18:38

12 ഒക്ടോബർ, ഞായർ

06:19:47

13:37:03

19 ഒക്ടോബർ, ഞായർ

06:24:00

13:53:20

22 ഒക്ടോബർ, ബുധൻ

06:25:53

25:51:48

24 ഒക്ടോബർ, വെള്ളി

06:27:12

25:20:47

29 ഒക്ടോബർ, ബുധൻ

06:30:35

30:30:35

31 ഒക്ടോബർ, വെള്ളി

18:51:48

30:31:59

02 നവംബർ, ഞായർ

17:04:18

30:33:26

03 നവംബർ, തിങ്കൾ

06:34:09

26:07:29

07 നവംബർ, വെള്ളി

06:37:06

30:37:06

10 നവംബർ, തിങ്കൾ

18:48:33

30:39:23

14 നവംബർ, വെള്ളി

21:21:11

30:42:30

16 നവംബർ, ഞായർ

06:44:05

30:44:05

17 നവംബർ, തിങ്കൾ

06:44:52

31:13:34

20 നവംബർ, വ്യാഴം

12:18:22

30:47:15

21 നവംബർ, വെള്ളി

06:48:03

13:56:13

26 നവംബർ, ബുധൻ

06:52:02

25:33:24

27 നവംബർ, വ്യാഴം

26:32:35

30:52:51

28 നവംബർ, വെള്ളി

06:53:38

24:17:06

30 നവംബർ, ഞായർ

06:55:11

30:55:12

01 ഡിസംബർ, തിങ്കൾ

06:55:59

30:55:58

04 ഡിസംബർ, വ്യാഴം

14:54:55

30:58:15

05 ഡിസംബർ, വെള്ളി

06:59:01

30:59:00

08 ഡിസംബർ, തിങ്കൾ

16:05:33

26:53:23

12 ഡിസംബർ, വെള്ളി

07:03:58

14:59:31

14 ഡിസംബർ, ഞായർ

07:05:17

31:05:17

15 ഡിസംബർ, തിങ്കൾ

07:05:55

31:05:55

17 ഡിസംബർ, ബുധനാഴ്ച

17:11:44

26:34:43

22 ഡിസംബർ, തിങ്കൾ

07:09:52

31:09:53

25 ഡിസംബർ, വ്യാഴം

08:19:21

31:11:17

28 ഡിസംബർ, ഞായർ

07:12:29

12:01:37

29 ഡിസംബർ, തിങ്കൾ

10:14:32

31:12:51

31 ഡിസംബർ, ബുധനാഴ്ച

25:30:45

31:13:30

2025-ലെ നാമകരണ മുഹൂർത്തത്തിന് അനുകൂലമായ തീയതികളും നക്ഷത്രങ്ങളും മാസവും

  • സനാതന ധർമ്മമനുസരിച്ചു, നാമകരണ മുഹൂർത്തം 2025 കുട്ടി ജനിച്ചു പന്ത്രണ്ടാം ദിവസമോ പതിമൂന്നാം ദിവസമോ ആണ് നാമകരണ ചടങ്ങ് നടത്തേണ്ടത്.
  • സൂതക് കാലയളവിൻറെ അവസാനത്തിലും കുട്ടി ജനിച്ചു പത്ത്‌ ദിവസത്തിന് ശേഷവും നാമകരണം നടത്താം.
  • കുഞ്ഞു ജനിച്ചു പത്താം ദിവസം സൂതികയുടെ ശുദ്ധീകരണം നടത്തുകയും ഈ ദിവസം നാമകരണ ചടങ്ങ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • ചതുർത്ഥി, നവമി, ചതുർദശി തിഥികളിൽ നാമകരണ ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കണം.

ശനി റിപ്പോർട്ട് : ശനിയുടെ മഹാദശ, സദേ സതി ​​മുതലായവയെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയുക.

  • അല്ലാതെ, അമാവാസി ദിനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശുഭകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ഒഴിവാക്കുക.
  • തിങ്കൾ, `ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി തുടങ്ങിയ ശുഭദിനങ്ങളിൽ നാമകരണ ചടങ്ങ് നടത്താം.
  • അശ്വിനി, ശതഭിഷ, സ്വാതി, ചിത്ര, രേവതി, ഹസ്ത, പുഷ്യ, രോഹിണി, മൃഗശീര്ഷ, അനുരാധ, ഉത്തരഷാദാ, ഉത്തര ഭാദ്രപദം, നാമകരണ മുഹൂർത്തം 2025 ശ്രാവണം എന്നിവയാണ് നാമകരണ ചടങ്ങിനുള്ള ശുഭകരമായ നക്ഷത്രങ്ങൾ.
  • ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, കുഞ്ഞിന് രണ്ട് പേരുകൾ നൽകുന്നു, അതിൽ ഒന്ന് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് പരിചിതമായ പേരായി മാറുന്നു.
  • നക്ഷത്രം അനുസരിച്ച് കുഞ്ഞിൻറെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമായി പരിഗണിക്കും.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസെജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഈ പ്രത്യേക ആസ്ട്രോസേജ് ബ്ലോഗ് വായനക്കാർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളുമായും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുമായും ഇത് പങ്കിടുക.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ:-

1. ഏത് തിഥിയാണ് നാമകരണത്തിന് നല്ലത്?

നവമി, ഏകാദശി, ഷഷ്ഠി, ചതുർദശി എന്നിവയാണ് 2024-ലെ നാമകരണ ചടങ്ങിലെ ഏറ്റവും നല്ല തിഥി.

2. ഏത് തിഥി നല്ലതല്ല?

താഴെപ്പറയുന്ന തിഥികൾ പൊതു പരിഗണനകൾക്ക് അശുഭകരമാണ്: 4 (ചതുർത്ഥി), 6 (ഷഷ്ടി), 8 (അഷ്ടമി).

3. നവജാത ശിശുവിൻ്റെ നാമകരണം എന്താണ്?

നവജാത ശിശുവിൻ്റെ ജനനത്തിനു ശേഷം നടത്തുന്ന ഹിന്ദു മതത്തിലെ 16 സംസ്‌കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നാമകരണ ചടങ്ങ്.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer